Algemene
Voorwaarden

 

E-LAW is een advocatenkantoor. De praktijk wordt uitgeoefend onder de naam E-LAW arbeidsrecht advocatenkantoor (hierna: “E-LAW”). E-LAW is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58277617

Alle aan E-LAW verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en E-LAW, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW.

E-LAW is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. De selectie van in te schakelen (eventueel in het buitenland gevestigde) derden zal zoveel mogelijk geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de daartoe benodigde zorgvuldigheid. E-LAW is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. E-LAW is gerechtigd, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, (mede) namens de opdrachtgever eventueel door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien en voor zover de opdrachtgever de inhoud van de door E-LAW voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens E-LAW gehouden die derden erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien derden van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maken, zijn die derden aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Iedere aansprakelijkheid van E-LAW is beperkt tot het bedrag dat onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag ter zake van het onder de bedoelde verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van E-LAW beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium tot een maximum van EUR 10.000. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor E-LAW aansprakelijk is. De hiervoor bedoelde beperkingen gelden tevens voor het geval E-LAW aansprakelijk wordt gehouden voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en/of andere zaken. Een kopie van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantoor in Amsterdam.

Indien door E-LAW gebruikt wordt gemaakt van elektronische communicatie waaronder e-mail, e-fax en ander dataverkeer, is E-LAW niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van onregelmatigheden in deze wijze van communicatie, zoals bijvoorbeeld een virus. E-LAW staat niet in voor een juist en tijdig ontvangst van haar communicatieberichten.

De opdrachtgever vrijwaart E-LAW voor alle aanspraken van derden. De in redelijkheid door E-LAW tegen deze derden gemaakte kosten van verweer zullen door opdrachtgever aan E-LAW worden vergoed.

Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, te vermeerderen met een bepaald percentage ter dekking van algemene kantoorkosten, betaalde onkosten (verschotten) en BTW, aan E-LAW verschuldigd. E-LAW is gerechtigd het honorarium jaarlijks te verhogen. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn. Indien een ander dan de opdrachtgever, de debiteur, de voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden voor zijn rekening neemt, blijft de opdrachtgever volledig voor die debiteur verantwoordelijk. E-LAW is gerechtigd haar facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met de gelden die E-LAW ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft, ook voor zover deze gelden berusten onder de Stichting Beheer Derdengelden. De opdrachtgever machtigt hierbij E-LAW en de genoemde Stichting of andere derden aan deze verrekening mee te werken. E-LAW behoudt zich de vrijheid voor om alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn tot incasso van haar vorderingen op opdrachtgevers. E-LAW is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de declaratie in het kader van de opdracht.

E-LAW beschikt over een interne klachtenregeling. De interne klachtenregeling en de naam van de klachtenfunctionaris zijn op aanvraag verkrijgbaar.

E-LAW neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer E-LAW er niet in slaagt de eventuele klachten over onze dienstverlening op te lossen, dan is het mogelijk de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door E-LAW aanvaarde opdrachten, met inbegrip van eventuele vervolgopdrachten. E-LAW behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wordt hiervan gebruik gemaakt, dan is de gewijzigde versie van de algemene voorwaarden van toepassing op nieuwe en lopende opdrachten. Ingeval van discrepantie in de inhoud of strekking tussen de Nederlandse en Engelse tekst van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend. De algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en E-LAW is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.